/ / ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ЗААВРЫН ЖАГСААЛТ

ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ЗААВРЫН ЖАГСААЛТ

Хууль тогтоомжийн нэр Батлагдсан огноо Хариуцан хэрэгжүүлэх салбар
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
1 Авлигын эсрэг хууль 2006.07.06 Цагдаагийн газар
2 Авлигын эсэрг хуулийн зарим заалтыг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль 2007.02.06 Цагдаагийн газар
3 Авто тээврийн тухай хууль 1999.06.04 Цагдаагийн газар
4 Архивийн тухай хууль 1998.01.02 Цагдаагийн газар
5 Аудитын тухай хууль 2015.06.19 Цагдаагийн газар
6 Байгууллагын нууцын тухай хууль 1995.05.16 Цагдаагийн газар
7 Галт зэвсгийн тухай хууль 2015.08.07 Цагдаагийн газар
8 Галын аюулгүй байдлын тухай хууль 2014.07.02 Цагдаагийн газар
9 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль 2003.06.20 Цагдаагийн газар
10 Гүйцэтгэх ажлын тухай хууль 1997.12.19 Цагдаагийн газар
11 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 1997.12.05 Цагдаагийн газар
12 Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль 2011.02.02 Цагдаагийн газар
13 Захиргааны хариуцлагын тухай хууль 1992.11.27 Цагдаагийн газар
14 Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 2004.05.14 Цагдаагийн газар
15 Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль 2002.12.28 Цагдаагийн газар
16 Онц байдлын тухай хууль 1995.11.14 Цагдаагийн газар
17 Прокурорын байгууллагын тухай хууль 2002.07.04 Цагдаагийн газар
18 Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хууль 1998.01.22 Цагдаагийн газар
19 Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хууль  2000.01.28 Цагдаагийн газар
20 Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хууль 2003.11.07 Цагдаагийн газар
21 Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль 2014.05.15 Цагдаагийн газар
22 Тагнуулын байгууллагын тухай хууль 1999.07.08 Цагдаагийн газар
23 Тамхины хяналтын тухай хууль 2014.07.01 Цагдаагийн газар
24 Тахарын албаны тухай хууль 2013.07.05 Цагдаагийн газар
25 Терроризмтэй тэмцэх тухай хууль 2004.04.23 Цагдаагийн газар
26 Төрийн албаны тухай хууль 2002.06.28 Цагдаагийн газар
27 Төрийн нууцын тухай хууль 1995.04.18 Цагдаагийн газар
28 Төсвийн тухай хууль 2011.12.23 Цагдаагийн газар
29 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих хууль 2013.01.31 Цагдаагийн газар
30 Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль 2001.12.27 Цагдаагийн газар
31 Хохирлыг  эргэн төлөгдөх нөхцлөөр барагдуулах тухай хууль 2007.08.03 Цагдаагийн газар
32 Хохирогчид нөхөн олговор олгох тухай хууль 2009.07.09 Цагдаагийн газар
33 Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999.05.14 Цагдаагийн газар
34 Хувийн хамгаалалтын тухай хууль 2001.06.08 Цагдаагийн газар
35 Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 2012.03.07 Цагдаагийн газар
36 Цагдаагийн албаны тухай хууль 2013.07.05 Цагдаагийн газар
37 Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль 2014.01.16 Цагдаагийн газар
38 Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль 1994.06.13 Цагдаагийн газар
39 Энэ хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль 2011.11.27 Цагдаагийн газар
40 Шилэн дансны тухай хууль 2014.07.01 Цагдаагийн газар
41 Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 2012.03.07 Цагдаагийн газар
42 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль 2002.01.10 Цагдаагийн газар
43 Шүүхийн шинжилгээний тухай хууль 2009.12.03 Цагдаагийн газар
44 Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль 2002.01.10 Цагдаагийн газар
45 Эрүүгийн хууль 2002.01.03 Цагдаагийн газар
46 Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль 2012.01.19 Цагдаагийн газар
47 Эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль 2002.01.03 Цагдаагийн газар
УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ТАЙЛБАР
1 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн зарим заалтыг тайлбарлах тухай 2000.05.08 Цагдаагийн газар
2 2007 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн Улсын их хурлаар батлагдсан ЭБШХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зарим зүй заалтыг хэрэглэх журмын тухай  2007.09.10 Цагдаагийн газар
3 Давж заалдах шатны шүүхээс гаргах магадлалын тухай  2009.11.30 Цагдаагийн газар
4 Хялбаршуулсан журамаар хэрэг хянан шийдвэрлэхэд анхаарах зарим асуудлын талаар 2004.03.29 Цагдаагийн газар
5 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 16-р зүйлийг тайлбарлах тухай  1997.01.15 Цагдаагийн газар
6 Газрын тухай хуулийн зарим заалтыг тайлбарлах тухай  2008.03.31 Цагдаагийн газар
7 Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг тайлбарлах тухай 2009.10.28 Цагдаагийн газар
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛУУД
1 Архидан согтуурахтай тэмцэх талаах авах зарим арга хэмжээний тухай 1994.04.06 Цагдаагийн газар
2 Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаар  төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүргийг батлах 2008.06.11 Цагдаагийн газар
3 Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай 2014.03.14 Цагдаагийн газар
4 Хувийн ашиг сонирхлын тухай  2012.01.19 Цагдаагийн газар
5 Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2011.11.14/ ЦЕГ-ын даргын 598 Цагдаагийн газар
6 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2013.03.13 Цагдаагийн газар
7 УЕПГ-ын 2015 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн а/88 дугаар тушаалаар батлагдсан хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах ажиллагаанд ЭБШХ-ийн дагаж мөрдөх аргачилсан заавар 2015.08.11/а/88 Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасаг
8 Архангай аймгийн прокурорын газар, Архангай аймгийн цагдаагийн газрын хамтарсан тушаалаар батлагдсан 05/б/16 дугаартай хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах ажиллагааны явцад хэрэгжүүлэх журам 2015.01.29  Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасаг
9 УЕПГ-ын 2015 оны 06-р сарын 05-ний өдрийн а/67 тоот тушаалаар батлагдасан  гэмт хэргийн талаарх гомдол мэдээлэл, эрүүгийн хэргийг шлгах, түүнд прокурор хяналт тавих, харъяалал тогтоох тухай 2015.06.05 Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах тасаг
10 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам МУ-ын Засгийн газрын  2013.12.14 №411 Цагдаагийн газар
11 Ээлжийн амралт олгох журам МУ-ын Засгийн газрын  2014.05.20 №1637 Цагдаагийн газар
12 МУ-ын цол, одон, медаль хүртээх журам МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 71-р зарлиг 1999 он Цагдаагийн газар
13 Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын баталсан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмууд   Цагдаагийн газар
14 Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай  2014 оны №147 Цагдаагийн газар
15 Цагдаагийн байгууллагын тухай зарим ажил үйлчилгээний  норматив 2011.05.11 №153 Цагдаагийн газар
16 Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм   Цагдаагийн газар
17 Эргүүл харуулын дүрэм   Цагдаагийн газар
18 Цагдаагийн хүрээний дүрэм   Цагдаагийн газар
19 Төрийн жинхэнэ алба хаагчид 1 удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам Засгийн газрын 2015 оны 405-р тогтоол Цагдаагийн газар
20 Хууль зүйн сайд, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын хамтарсан тушаал, шийдвэр    Цагдаагийн газар
21 Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр  2014.03.14 №79 Цагдаагийн газар
ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ 
1 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль 2015.07.08 Замын цагдаагийн тасаг
2 Жолоочийн даатгалын тухай хууль 2011.10.06 Замын цагдаагийн тасаг
3 Замын   хөдөлгөөний дүрэм 2004.04.05 /74 Замын цагдаагийн тасаг
4 Тээврийн хэрэгслийг тусгай хашаа талбайд байлгах журам 2005.03.18 Замын цагдаагийн тасаг
5 Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрлэн дохио тавьж хэрэглэх журам 2005.02.23 №А/24 Замын цагдаагийн тасаг
6 Тээврийн хэрэгслийн жолоочийн мэргэжлийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам 2004.09.22 №А/158 Замын цагдаагийн тасаг
7 Тээврийн хэрэгсэл жолоодох, эрх дуусгавар болох, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг сэргээх журам 2005.08.28 №А/186 Замын цагдаагийн тасаг
8 Жолоочийн бүртгэлийн оноо тооцох журам 2005.08.28 №А/187 Замын цагдаагийн тасаг
9 Бэлэн бус хэлбэрээр торгууль оногдуулах журам 2005.08.28 №А/188 Замын цагдаагийн тасаг
10 Жолоодох эрхийн үнэмлэх олгох журам 2005.09.02 №А/189 Замын цагдаагийн тасаг
11 Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмууд   Замын цагдаагийн тасаг
ЭРҮҮГИЙН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ
1 Цагдаагийн байгууллагын Гүйцэтгэх тагнуулын ажлын заавар 2012.10.08 эрүүгийн алба 
2 Алдуул мал, хулгайлагдсан малыг бүртгэх, мэдээллэх журам 2014.11.04           А/19 эрүүгийн алба 
3 "Хэсгийн төлөөлөгчийн ажлын заавар"-ыг хэрэгжүүлэх стандарт аргачилсан зөвлөмж 2009 он эрүүгийн алба 
4 Мансууруулах сэтгэцэд нөлөөлөх бодисыг хууль бусаар олж авах, тэдгээрийн түүхий эдийг ашиглах гэмт хэргийг шалгах журам 2010.09.29       №501 эрүүгийн алба 
5 Согтууруулах ундаа, сэтгэцэт нөлөөт мансууруулах бодис хэрэглэсэн эсэхийг шалгах журам 2010.09.29       №502 эрүүгийн алба 
6 Мансууруулах сэтгэцэд нөлөөлөх эмийг импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх журам 2011.12.02             №400      эрүүгийн алба 
7 Мансууруулах сэтгэцэд нөлөөлөх бодис тэдгээрийн түүхий эдийн чиглэлээрхяналт тавьж, мэдээлэл солилцон хамтран ажиллах журам 2010 оны 277 тоот тогтоол эрүүгийн алба 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Jailyn:
188.143.232.32
Googled “Wes Anderson not funny” after watching Moonrise Kingdom and found your article — thank you. I can see how people enjoy his movies’ characters and settings, but I think the humour is more of a quiet chuckle, not uproarious laughter. Definitely some wankery from wannabe critics who rave about An287son&#ed1r;s comedic skill. The emperor has no clothes.
2016-05-17 05:52:26
Kindsey:
46.161.14.99
Peter, obrigado pelo coesrtánioDissemte tudo. É um vinho que não surpreende e tem de fato um pouco de doçura da madeira sobrando. Não chega a empolgar, não sei se o compraria novamente: pelo preço possivelmente temos opções mais interessantes.Forte abraçoTiago
2017-03-19 00:52:29
Infinity:
5.188.211.170
A simple and <a href="http://wvghfnjesoi.com">inngelilett</a> point, well made. Thanks!
2017-03-22 10:44:57
Krystallynn:
5.188.211.170
In awe of that ansrew! Really cool! http://stwccrw.com [url=http://mafcwfe.com]mafcwfe[/url] [link=http://oqqjhgkd.com]oqqjhgkd[/link]
2017-03-22 15:44:51
Kasara:
46.161.14.99
That's a genuinely <a href="http://cxzyqnrihl.com">imivssepre</a> answer.
2017-03-22 22:07:22
Jenn:
5.188.211.170
Begun, the great internet edicotuan has. http://xecndz.com [url=http://akohkkokbk.com]akohkkokbk[/url] [link=http://zzyocdt.com]zzyocdt[/link]
2017-03-23 05:44:18
Carly:
5.188.211.170
Deep thought! Thanks for <a href="http://iiqykc.com">conrtibuting.</a>
2017-04-14 13:28:13
Karinthia:
5.188.211.170
People nolamrly pay me for this and you are giving it away! http://rykzueheyi.com [url=http://ogefluwt.com]ogefluwt[/url] [link=http://jwhlmf.com]jwhlmf[/link]
2017-04-15 10:45:15
Nook:
46.161.14.99
This is a neat <a href="http://hssitligwpf.com">suayrmm.</a> Thanks for sharing!
2017-04-16 09:05:11
Betti:
5.188.211.170
That's really thinking at an imevpssire level http://jcjhxpjjojq.com [url=http://rctvbgtlwnv.com]rctvbgtlwnv[/url] [link=http://qplxyfzxzj.com]qplxyfzxzj[/link]
2017-04-16 22:30:47
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2015-01-09
  • 2015-01-09
  • 2015-01-09
Эрэн сурвалжилж байна

 

New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...